Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ). Ιστορικό Αρχείο

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου (ΕΤΜΙΕΤ) του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Πάντειο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Ιστορικό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) για την καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και μελέτη των προσκοπικών περιοδικών, 1910 έως σήμερα.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΤΜΙΕΤ και θα είναι προσβάσιμα μέσα από την ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου του ΣΕΠ και του ΚΕΝΙ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας προβλέπεται να ψηφιοποιηθεί το σώμα των προσκοπικών περιοδικών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και των δύο εταίρων.

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ). Ιστορικό Αρχείο