Ιστορικό Αρχείο του Περιοδικού Τύπου (ΙΑΠΤ)

Παρά το γεγονός της σπουδαιότητας και του ειδικού βάρους που κατέχει ο περιοδικός τύπος στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ελληνικού τύπου παραμένει λανθάνον αντικείμενο της ιστορικής έρευνας.  Το σημαντικό έλλειμμα στη καταγραφή, τεκμηρίωση και μελέτη του συνιστά πλέον ιστορικό αιτούμενο και αναγκαιότητα.

Αναγνωρίζοντας ακριβώς αυτό το ΕΤΜΙΕΤ έδωσε προτεραιότητα στην κάλυψη αυτού του κενού και επιδίωξε να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς ώστε με ενωμένες και αλληλοσυμπληρούμενες δυνάμεις να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του ιστορικού κενού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από κοινού με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) η οποία με ενθουσιασμό διαθέτει στην έρευνα το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό και υλικό της.

Στόχος της κοινής προσπάθειας είναι το ποικίλο υλικό που προσφέρει ο περιοδικός τύπος (εικόνες, διαφημίσεις, σχέδια, φωτογραφικό υλικό, κείμενα των περιοδικών κ.λπ.) πέρα από τη μεγάλη ιστορική του αξία, να αποτελέσει πολύτιμο πρωτογενές υλικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για τις δημιουργικές βιομηχανίες περιεχομένου, και για όσους ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν σε δημιουργικές εργασίες τους,. Το πρωτογενές αυτό υλικό, το οποίο σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτο διότι δεν είναι προσπελάσιμο, μπορεί να τροφοδοτήσει πλήθος διαδραστικών εφαρμογών και να έχει ποικίλες χρήσεις με προστιθέμενη αξία.

Συνεπώς επιδιώκεται η:

  • Καταγραφή του περιοδικού τύπου στην Ελλάδα
  • Δημιουργία μητρώου δημοσιογράφων
  • Τεκμηρίωση του υλικού
  • Ψηφιοποίηση του υλικού
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού αποθέματος θεματικού πολιτισμικού υλικού για εκπαιδευτική χρήση, αξιοποίηση από τις δημιουργικές βιομηχανίες περιεχομένου (cultural industries)
  • Συνεργασία με κεντρικές δημόσιες βιβλιοθήκες στο να συμβάλουν στη συμπλήρωση και ολοκλήρωση ενός αρχείου του περιοδικού τύπου.

Κύρια, επίσης, επιδίωξη του προγράμματος αυτού είναι η συγκριτική μελέτη του ελληνικού με τον διεθνή περιοδικό τύπο και η διάθεση του πρωτογενούς υλικού σε ευρύτερα, και εκτός ελληνικών συνόρων, ενδιαφερόμενα κοινά. Το ΕΤΜΙΕΤ συνεργάζεται με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα στο Ενωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρο και Αυστραλία. Στο πλαίσιο αυτής της πολύτιμης και σημαντικής συνεργασίας το ΕΤΜΙΕΤ καλεί ομιλητές και έγκριτους μελετητές του περιοδικού τύπου από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα ώστε να συμβάλλουν σε ένα διεπιστημονικό, διευρυμένο, και πέραν των ελληνικών συνόρων, επιστημονικό διάλογο. 

Λόγω του εύρους του θέματος και της έλλειψης μέχρι τώρα συστηματικής έρευνας θεωρήθηκε αναγκαίο η τρέχουσα έρευνα να επικεντρωθεί στη μελέτη του περιοδικού τύπου ποικίλης ύλης μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα Ιστορία του Περιοδικού Τύπου Ποικίλης Ύλης (Λαϊκός Τύπος). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οργανώνονται θεματικά σεμινάρια στα οποία θα εξετάζονται επιμέρους ενότητες οι ποικίλες πτυχές του φαινομένου του περιοδικού τύπου ποικίλης ύλης ως οργανικά συστατικά ενός πολύπτυχου πάζλ. Για το 2007 επιλέχθηκε το σεμινάριο της γυναικείας δημοσιογραφίας όπου θα εξετασθούν θέματα που διατρέχουν τον περιοδικό τύπο (δημοσιογράφοι, εκτύπωση, εικονογράφηση, τεχνολογικές καινοτομίες, φωτορεπορτάζ, διαφήμιση κ.λπ.) καθώς και ειδικότερα θέματα, κοινωνιολογικά, πολιτισμικά, όπως η εικόνα και ο ρόλος της γυναίκας, οι σχέσεις των φύλων, η ένδυση, μόδα, κ.ο.κ.