Διάλεξη Καθηγητή Aled Gruffydd Jones

ΔΙΑΛΕΞΗ "The cultural politics of reading nineteenth-century journalism in a digital age" 

Καθηγητής Aled Gruffydd Jones

26 Νοεμβρίου 2015

Συνεδριακός χώρος „ΔΕΣΚοι“ Λαγου­μι­τζή 22 & Χαριλάου Τρικούπη 1

Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοι­νω­νι­κών και Πολιτικών Επι­στη­μών

 

Το Εργα­στή­ριο Τεκμηρίωσης και Μελέ­της της Ιστο­ρίας του Ελλη­νι­κού Τύπου (ΕΤΜΙΕΤ) του Κέντρου Έρευ­νας Νεό­τε­ρης Ιστο­ρίας (ΚΕΝΙ)  σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) συν­διορ­γά­νωσε εκδή­λω­ση στην οποία προ­σκλήθηκε να μιλή­σει ο Καθη­γη­τής Aled Gruffydd Jones, Ιστο­ρι­κός, με θέμα «The cultural politics of reading nineteenth-century journalism in a digital age». Η διάλεξη διαπραγματεύεται τις συνέπειες της ψηφιοποίησης των εφημερίδων και των περιοδικών στην έρευνα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Παρουσιάστηκε, σε σύντομη παρέμ­βαση, το πρό­γραμμα ψηφιοποίησης της Βιβλιο­θή­κης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακολούθησαν ερω­τή­σεις και συζήτηση.

Η διά­λεξη εντάσ­σε­ται στον κύκλο ομι­λιών και συζη­τή­σεων στο πλαί­σιο του ερευ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος για τα περιο­δικά ποι­κί­λης ύλης, από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα, που εκπο­νεί­ται από το ΕΤΜΙΕΤ με την συνερ­γα­σία της ΕΣΠΗΤ.

Ταυ­τό­χρονη μετά­φραση σε ελλη­νικά και αγγλικά

 

 

 Κείμενο Διάλεξης   |   Δελτίο Τύπου #1   |   Δελτίο Τύπου #2  |   Φωτογραφίες εκδήλωσης