Δεδομένα για την Ιστορία του Ελληνικού Τύπου

Επιδίωξη του Εργαστηρίου είναι η συνθετική ιστοριογράφηση ελληνικού Τύπου από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα και η συγκριτική θεώρησή του σε σχέση με άλλες εθνικές ιστορίες του Τύπου.

Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο συγκροτεί ηλεκτρονική βάση με τίτλο, Ηλεκτρονικό Αρχείο της Ελληνικής Δημοσιογραφίας. Δεδομένα, Μαρτυρίες, Δεξιότητες (ΑΕΔ).

Το Αρχείο βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Συνδετικός άξονας των παραπάνω Αρχείων και ουσιαστικό για την καλύτερη κατανόηση και χαρτογράφηση της ανθρωπογεωγραφίας της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ιστορικής διαδρομής της αποτελεί το Μητρώο Δημοσιογράφων, Εκδοτών και Ανθρώπων του Τύπου της Ελλαδικής και Εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας, το οποίο συνιστά θεμελιώδες τμήμα του Αρχείου της Ελληνικής Δημοσιογραφίας.

Παράλληλα και υποστηρικτικά προς τα παραπάνω συγκροτείται σχολιασμένη Βιβλιογραφία περί Τύπου.

       

Συνεργάτες και Χορηγοί

 

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων γίνεται εδώ