Δεδομένα για την Ιστορία του Ελληνικού Τύπου

Βάση Δεδομένων για την Ιστορία του Ελληνικού Τύπου

Βασική επιδίωξη του Εργαστηρίου είναι η συνθετική ιστοριογράφηση του ελληνικού Τύπου από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα και η συγκριτική θεώρησή του σε σχέση με άλλες εθνικές ιστορίες του Τύπου.

Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο συγκροτεί ηλεκτρονική βάση α) ως αποθετήριο πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού, προφορικών μαρτυριών, φωτογραφικών τεκμηρίων και άλλου σχετικού αρχειακού υλικού, και β) ως δίαυλο επιστημονικού διαλόγου και ανοικτής συνεργασίας με πρόσωπα και συναφείς φορείς.

Σημαντικό άξονα για την καλύτερη κατανόηση και χαρτογράφηση της ανθρωπογεωγραφίας της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ιστορικής διαδρομής της αποτελεί το Μητρώο Δημοσιογράφων της Ελλαδικής και Εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας, το οποίο συνιστά μέρος της ευρύτερης βάσης δεδομένων για τον ελληνικό Τύπο. Σκοπός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση βιογραφικών, εργογραφικών στοιχείων και προσωπικών συνεντεύξεων, ο εντοπισμός και η καταγραφή προσωπικών αρχείων και αδημοσίευτων έργων και η ταξινόμηση πρωτογενούς υλικού σχετικού με τους ανθρώπους του Τύπου.

Παράλληλα και υποστηρικτικά προς τα παραπάνω συγκροτείται σχολιασμένη βιβλιογραφική ηλεκτρονική βάση.        

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων γίνεται εδώ

Με την υποστήριξη του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)